Shirin Neshat Photo by Annie Leibovitz for Pirelli - 'September' 2016   
prev / next